Επίδραση της ζωνοθεραπείας άκρου πόδα στην ένταση των συμπτωμάτων του προεμμηνορροϊκού συνδρόμου σε σπουδάστριες που διαμένουν σε ξενώνες θηλέων στο Πανεπιστήμιο Ιατρικών Επιστημών της Τεχεράνης, 2010.

H. Dastegheib Shirazi, F. Sehhatie, M. Ghojazade, M. Kamali Fard
Ιράν, 2013
Medical Sciences Journal of Islamic Azad University, 2013, 23(2):134-139

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Το προεμμηνορροϊκό σύνδρομο είναι μια συχνή πάθηση στις γυναίκες. Λόγω της αγνώστου αιτιολογίας του προεμμηνορροϊκού συνδρόμου έχουν πραγματοποιηθεί πολλές ιατρικές αγωγές και κλινικές δοκιμές με σκοπό την θεραπευτική αντιμετώπιση και την πρόληψη αυτού του συνδρόμου. Η παρούσα έρευνα διεξήχθη για να προσδιορισθεί η επίδραση της ρεφλεξολογίας άκρου πόδα (αντανακλαστική ζωνοθεραπεία) στα σωματικά συμπτώματα του προεμμηνορροϊκού συνδρόμου σε φοιτήτριες που διαμένουν σε ξενώνες θηλέων του Πανεπιστημίου Ιατρικών Επιστημών της Τεχεράνης.

ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ: Η παρούσα μονά-τυφλή τυχαιοποιημένη ελεγχόμενη κλινική δοκιμή διεξήχθη σε ένα δείγμα 120 φοιτητριών με ιστορικό ΠΕΣ. Μετά την επιβεβαίωση του ΠΕΣ, μέσω καταχώρισης της καθημερινής κατάστασης (ερωτηματολόγιο Dickerson) κατά τη διάρκεια δυο εμμηνορροϊκών κύκλων, οι συμμετέχουσες τυχαιοποιήθηκαν σε δυο ομάδες, πραγματικής και ψευδούς ζωνοθεραπείας. Η ομάδα πραγματικής ζωνοθεραπείας έλαβε αγωγή διάρκειας 30 λεπτών, μια φορά την εβδομάδα για 8 συνεχείς εβδομάδες. Τα δεδομένα αναλύθηκαν με Χ2, Fisher Exact Test και Ανάλυση Διακύμανσης Επαναλαμβανόμενων Μετρήσεων (Repeated Measures ANOVA) χρησιμοποιώντας το SPSS-ver15.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Παρατηρήθηκαν μειωμένα συμπτώματα ΠΕΣ στο 25,26% των περιπτώσεων στην ομάδα πραγματικής αντανακλαστικής ζωνοθεραπείας και στο 3,8% των περιπτώσεων στην ομάδα ψευδούς ζωνοθεραπείας.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Με βάση τα αποτελέσματα και δεδομένης της εξάπλωσης των συμπτωμάτων, η αναγκαιότητα να δοθεί προσοχή στην αντανακλαστική ζωνοθεραπεία ως αγωγή υποκατάστασης και ως συμπληρωματική αγωγή καθίσταται σαφής.

Λέξεις-κλειδιά: ζωνορεφλεξολογία άκρου πόδα, προεμμηνορροϊκό σύνδρομο, συμπτώματα, ένδειξη, φοιτήτριες.


The effect of foot reflex zone therapy on the intensity of premenstrual syndrome symptoms in students of girls hostels of Tehran University of Medical Sciences, 2010.

H. Dastegheib Shirazi, F. Sehhatie, M. Ghojazade, M. Kamali Fard
Medical Sciences Journal of Islamic Azad University, 2013, 23(2):134-139

ABSTRACT

BACKGROUND: Premenstrual syndrome (PMS) is a common disease in women. Because of unknown etiology of PMS, various medical treatments and clinical trials have been conducted to treat and prevent this syndrome. This research was performed to determine the effect of foot reflexology (reflex zone therapy) on the physical symptoms of premenstrual in students of girls hostels of Tehran University of Medical Sciences.

MATERIALS AND METHODS: This single blind randomized controlled clinical trial was carried out on 120 students with PMS history. After confirming the PMS, through registry of daily status (Dickerson questionnaires) in two menstruation cycles, the subjects were randomly divided into two groups of actual and false zone therapy. Actual group received 30 minutes of the treatment once per week for 8 subsequent weeks. Data were analyzed by Chi-square, exact fisher test and repeated measurement of ANOVA using SPSS-ver15.

RESULTS: Decreased menstrual symptoms were observed in 25.26 percent of cases in actual reflex zone therapy and 3.8 percent of cases in false zone therapy.

CONCLUSION: Based on the results and attended to this symptom’s spread, the necessity of attention to reflex zone therapy, as a substitute and complement treatment, is clear.

Keywords: foot reflex zone therapy, premenstrual syndrome, symptoms, sign, students.