Η αγωγή ρεφλεξολογίας παρέχει ανακούφιση από τα συμπτώματα της πολλαπλής σκλήρυνσης κατά πλάκας: Τυχαιοποιημένη ελεγχόμενη δοκιμή.

Siev-Ner, D. Gamus, L. Lerner-Geva, A. Achiron
Ισραήλ, 2003
Multiple Sclerosis, 2003, 9(4):356-361

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΣΤΟΧΟΣ: Η αξιολόγηση της επίδρασης της ρεφλεξολογίας στα συμπτώματα της πολλαπλής σκλήρυνσης κατά πλάκας (ΣκΠ) σε μια τυχαιοποιημένη, ελεγχόμενη με εικονική θεραπεία, κλινική δοκιμή.

ΜΕΘΟΔΟΙ: Εβδομήντα ένας ασθενείς με ΣκΠ τυχαιοποιήθηκαν σε ομάδα μελέτης ή ομάδα ελέγχου για να λάβουν αγωγή συνολικής διάρκειας έντεκα εβδομάδων. Η ρεφλεξολογική αγωγή περιλάμβανε δια χειρών πίεση σε συγκεκριμένα σημεία στον άκρο πόδα και μάλαξη στην περιοχή της κνήμης. Η ομάδα ελέγχου έλαβε μη ειδική μάλαξη στις κνήμες. Η ένταση της παραισθησίας, των συμπτωμάτων του ουροποιητικού συστήματος, της μυϊκής δύναμης και της σπαστικότητας εκτιμήθηκε τυφλά κατά την έναρξη της μελέτης, μετά από 1,5 μήνα θεραπείας, στο τέλος της μελέτης, και 3 μήνες μετά το τέλος της μελέτης.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Τη μελέτη ολοκλήρωσαν πενήντα τρεις ασθενείς. Στην ομάδα ρεφλεξολογίας εντοπίστηκε σημαντική βελτίωση στις διαφορές του μέσου όρου των παραισθησιών (Ρ=0,01), των δυσλειτουργιών του ουροποιητικού συστήματος (P=0,03) και της σπαστικότητας (P=0,03). Οριακή βελτίωση παρατηρήθηκε στις διαφορές του μέσου όρου της μυϊκής δύναμης μεταξύ της ομάδας ρεφλεξολογίας και της ομάδας ελέγχου (P=0,06). Η βελτίωση στην ένταση των παραισθησιών παρέμεινε σημαντική μετά από τρεις μήνες παρακολούθησης (P=0,04).

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Σε ασθενείς με ΣκΠ η εξειδικευμένη αγωγή ρεφλεξολογίας παρουσίασε οφέλη αναφορικά με την άµβλυνση κινητικών και αισθητηριακών συμπτωμάτων καθώς και συμπτωμάτων του ουροποιητικού συστήματος.

Λέξεις-κλειδιά: συμπληρωματική ιατρική, σκλήρυνση κατά πλάκας, παραισθησία, ρεφλεξολογία, σπαστικότητα.


Reflexology treatment relieves symptoms of multiple sclerosis: a randomized controlled study.

Siev-Ner, D. Gamus, L. Lerner-Geva, A. Achiron
Multiple Sclerosis, 2003, 9(4):356-361

ABSTRACT

OBJECTIVE: To evaluate the effect of reflexology on symptoms of multiple sclerosis (MS) in a randomized, sham-controlled clinical trial.

METHODS: Seventy-one MS patients were randomized to either study or control group, to receive an 11-week treatment. Reflexology treatment included manual pressure on specific points in the feet and massage of the calf area. The control group received nonspecific massage of the calf area. The intensity of paresthesias, urinary symptoms, muscle strength and spasticity was assessed in a masked fashion at the beginning of the study, after 1.5 months of treatment, end of study and at three months of follow-up.

RESULTS: Fifty-three patients completed this study. Significant improvement in the differences in mean scores of paresthesias (P=0.01), urinary symptoms (P=0.03) and spasticity (P=0.03) was detected in the reflexology group. Improvement with borderline significance was observed in the differences in mean scores of muscle strength between the reflexology group and the controls (P=0.06). The improvement in the intensity of paresthesias remained significant at three months of follow-up (P=0.04).

CONCLUSIONS: Specific reflexology treatment was of benefit in alleviating motor, sensory and urinary symptoms in MS patients

Key words: complementary medicine, multiple sclerosis, paresthesia, reflexology, spasticity.