Μη επεμβατικές και μη φαρμακολογικές μέθοδοι ανακούφισης του νευροπαθητικού πόνου.

B. Σούλια, M. Γιαννακοπούλου
Ελλάδα, 2011
Νοσηλευτική, 2011, 50(2):147-162

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Η δυσκολία ανακούφισης του νευροπαθητικού πόνου εγείρει την ανάγκη εύρεσης και εφαρμογής μεθόδων που δρουν αναλγητικά με μη επεμβατικό και μη φαρμακολογικό τρόπο και οι οποίες συμπληρώνουν ή αντικαθιστούν τις ήδη υπάρχουσες.

ΣΚΟΠΟΣ: Η διερεύνηση της αποτελεσματικότητας των μη επεμβατικών και μη φαρμακολογικών μεθόδων ανακούφισης των ασθενών με νευροπαθητικό πόνο και η διατύπωση προτάσεων για τις καταλληλότερες από αυτές.

ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ: Πραγματοποιήθηκε συστηματική ανασκόπηση της βιβλιογραφίας στις ηλεκτρονικές βάσεις Medline, Embase και Cinahl, στο Σύνδεσμο Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (HEAL-Link) και στη μηχανή αναζήτησης Google Scholar, για το χρονικό διάστημα 1985−2008, με τις ακόλουθες λέξεις-κλειδιά: “neuropathic pain”, “alternative therapies”, “management”, “non pharmacological”, “non invasive”, “rehabilitation”. Κριτήρια ένταξης των άρθρων ήταν η αγγλική γλώσσα, ο ερευνητικός σχεδιασμός τους και η θεματολογική εστίαση στο νευροπαθητικό πόνο. Τελικά, το δείγμα αποτέλεσαν 33 πρωτογενείς ερευνητικές μελέτες, από τις οποίες το 27,27% αφορούσε σε ασθενείς με επώδυνη διαβητική νευροπάθεια.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Η ανάλυση των δεδομένων έδειξε ότι οι θεραπείες με τη χρήση καθρέπτη και την εικονική βάδιση, καθώς και οι παραδοσιακές/ενεργειακές θεραπείες (μαλάξεις [massage] με πάγο, θεραπευτικό άγγιγμα, ρεφλεξολογία, βελονισμός) συμβάλλουν στην αναλγησία από το νευροπαθητικό πόνο και μερικές από αυτές με μεγάλη και σταθερή μείωση. Αναφορικά με τις θεραπείες που χρησιμοποιούν το φως (μονοχρωματική υπέρυθρη ακτινοβολία) και την ακτινοβολία (laser), καθώς και αυτές που χρησιμοποιούν την ηλεκτρομαγνητική ενέργεια (θεραπεία με μαγνητικό πεδίο, ηλεκτρομαγνητικός νευροερεθισμός, διαδερμικός νευροερεθισμός, ηλεκτροβελονισμός, ηλεκτροθεραπεία, διακρανιακή μαγνητική διέγερση, ερεθισμός με δόνηση), φαίνεται ότι επίσης συμβάλλουν στην ανακούφιση του νευροπαθητικού πόνου. Ταυτόχρονα, οι αυτοθεραπευτικές μέθοδοι (εικονοποίηση, γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία, εκπαίδευση στη διακριτική αισθητικότητα, βιοανάδραση, εφαρμογή OpSite ταινιών), καθώς και η αλλαγή του τρόπου ζωής οδηγούν επίσης σε μείωση του νευροπαθητικού πόνου.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Οι μη επεμβατικές και μη φαρμακολογικές μέθοδοι ανακούφισης μπορούν να εφαρμοστούν αποτελεσματικά ως συμπληρωματικές ή και ανεξάρτητες νοσηλευτικές παρεμβάσεις στη διαχείριση του νευροπαθητικού πόνου.

Λέξεις-κλειδιά: αποκατάσταση, διαχείριση πόνου, εναλλακτικές θεραπείες, μη επεμβατική, μη φαρμακολογική, νευροπαθητικός πόνος.


Non-invasive and non-pharmacological methods for the alleviation of neuropathic pain.

V. Soulia, M. Giannakopoulou
Nosileftiki, 2011, 50 (2): 147–162

ABSTRACT

BACKGROUND: The difficulties encountered in the alleviation of neuropathic pain raise the need for implementation of methods to reduce pain in non-invasive and non-pharmacological ways, which can be used as complementary and alternative therapies.

AIM: To investigate the efficacy of non-invasive and non-pharmacological methods of relieving the pain of neuropathy, and to promote the most appropriate of these methods.

METHOD: A critical review of research articles was made, using the electronic databases Medline, Embase, Cinahl and HEAL-Link, and the Google Scholar (1985−2008), with the key words: Neuropathic pain, alternative therapies, management, non pharmacological, non invasive, rehabilitation. The inclusion criteria were the English language, and the research design, and 33 relevant primary research articles were found, of which 27.3% referred to patients with painful diabetic neuropathy.

RESULTS: The mirror and the virtual walking treatment, and the traditional/energy therapies (ice massage, therapeutic touch, reflexology, acupuncture) are all reported to contribute to the alleviation of neuropathic pain, some with strong and sustained effects. Forms of treatment that use light (monochromatic infrared radiation) and radiation (laser), as well as those using electromagnetic energy (treatment with magnetic field, electromagnetic neurostimulation, transcutaneous electrical nerve stimulation, electroacupuncture, electrotherapy, repetitive transcranial magnetic stimulation, vibratory stimulation), also appear to contribute to the relief of neuropathic pain. These forms of therapy have all been studied in depth and their use is widespread. In addition, various self-treatment methods (imagery, cognitive behaviour therapy, sensory discrimination training, application of OpSite dressings) and the lifestyle intervention programme may also produce similar positive results.

CONCLUSIONS: The currently applied non-invasive and non-pharmacological analgesic methods play a key role in the management of neuropathic pain and can be used as alternative therapy by the nurse. The methods reviewed appear to be effective for the alleviation of the neuropathic pain which compromises the daily routine and quality of life of patients.

Keywords: alternative therapies, management, neuropathic pain, non-invasive, non-pharmacological, rehabilitation.