Οι επιδράσεις της ρεφλεξολογίας άκρου πόδα στο άγχος και στον πόνο σε ασθενείς με καρκίνο του μαστού και του πνεύμονα.

N. Stephenson, S. Weinrich, A. Tavakoli
Η.Π.Α., 2000
Oncology Nursing Forum, 2000, 27(1):67-72

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΣΚΟ­ΠΟ­Σ / ΣΤΟ­ΧΟΙ: Η αξιολόγηση των ε­πι­δρά­σεων της ρε­φλε­ξο­λο­γίας ά­κρου πό­δα στο άγχος και στον πό­νο σε α­σθε­νείς με καρ­κί­νο του μα­στού και καρ­κί­νο του πνεύ­μο­να.

ΣΧΕ­ΔΙΑ­ΣΜΟ­Σ: Ημι-πει­ρα­μα­τι­κός, προ/με­τά, δια­σταυ­ρού­με­νος.

ΠΕ­ΡΙ­ΒΑΛ­ΛΟ­Ν: Ια­τρι­κή/ο­γκο­λο­γι­κή μο­νά­δα σε νο­σο­κο­μείο 314 κλι­νών στις νο­τιο-α­να­τολικές Η.Π.Α.

ΔΕΙΓ­ΜΑ: Εί­κο­σι τρεις νο­ση­λευό­με­νοι α­σθε­νείς με καρ­κί­νο του μα­στού ή του πνεύ­μο­να. Το δείγ­μα α­πο­τε­λεί­το ως ε­πί το πλεί­στον α­πό γυ­ναί­κες που ανήκαν στη λευ­κή φυ­λή, ηλικίας 65 ετών ή άνω, με 12 ή λι­γό­τε­ρα έ­τη εκ­παί­δευ­σης και ε­τή­σιο ει­σό­δη­μα ίσο ή ανώτερο των $20.000· και την ημέρα του ελέγχου και της παρέμβασης, λάμ­βα­ναν σε τα­κτι­κά διαστήματα ο­πιο­ει­δή και ε­πι­κου­ρι­κή φαρμακευτική αγωγή.

ΜΕ­ΘΟ­ΔΟΙ: Οι δια­δι­κα­σίες πε­ρι­λάμ­βα­ναν μια κα­τά­στα­ση πα­ρέμ­βα­σης (ρε­φλε­ξο­λο­γία ά­κρου πό­δα στα δυο πό­δια, για συνολικό διάστημα 30 λε­πτών, α­πό πι­στο­ποιη­μέ­νο ρε­φλε­ξο­λό­γο) και μια κα­τά­στα­ση ε­λέγ­χου για κά­θε α­σθε­νή (με του­λά­χι­στον 2 μέ­ρες δια­κο­πή). Δεν έ­γι­ναν αλ­λα­γές στο τα­κτι­κό πρό­γραμ­μα των α­σθε­νών ή στη φαρ­μα­κευ­τι­κή τους α­γω­γή.

ΒΑ­ΣΙ­ΚΕΣ Ε­ΡΕΥ­ΝΗ­ΤΙ­ΚΕΣ ΜΕ­ΤΑ­ΒΛΗ­ΤΕ­Σ: Άγχος και πό­νος.

ΔΙΑ­ΠΙ­ΣΤΩ­ΣΕΙ­Σ: Με­τά την πα­ρέμ­βα­ση ρε­φλε­ξο­λο­γίας ά­κρου πό­δα, οι α­σθε­νείς με καρ­κί­νο του μα­στού και καρ­κί­νο του πνεύ­μο­να εμφάνισαν ση­μα­ντι­κή μείω­ση του άγ­χους. Μια α­πό τις τρεις με­τρή­σεις πό­νου έ­δει­ξε ό­τι οι α­σθε­νείς με καρ­κί­νο του μα­στού εμφάνισαν σημαντι­κή μείω­ση του πό­νου.

ΣΥ­ΜΠΕ­ΡΑ­ΣΜΑ­ΤΑ: Η ση­μα­ντι­κή μείω­ση του άγ­χους που πα­ρα­τη­ρή­θη­κε μετά την ρε­φλε­ξο­λο­γίας ά­κρου πό­δα σε αυ­τό το δείγ­μα ασθε­νών με καρ­κί­νο στον μα­στό και στον πνεύ­μο­να, οδηγεί στο συμπέρασμα ό­τι η ρεφλεξολογία θα μπο­ρού­σε να αποτελεί προ­σέγ­γι­ση αυ­το­φρο­ντί­δας για μείω­ση του άγ­χους στους συ­γκε­κρι­μέ­νους α­σθε­νείς.

Ε­ΠΙ­ΠΤΩ­ΣΕΙΣ ΣΤΗ ΝΟ­ΣΗ­ΛΕΥ­ΤΙ­ΚΗ ΠΡΑ­ΞΗ: Τό­σο ε­παγ­γελ­μα­τίες ό­σο και μη ε­παγ­γελ­μα­τίες μπορούν να δι­δαχ­θούν τη ρε­φλε­ξο­λο­γία. Η ρε­φλε­ξο­λο­γία ά­κρου πό­δα αποτελεί μέσο για ανθρώπινη επαφή, οι συνεδρίες πραγματοποιούνται σε οποιοδήποτε περιβάλλον, δεν α­παι­τείται ει­δι­κός εξο­πλι­σμός, εί­ναι μη ε­πεμ­βα­τι­κή και δεν πα­ρεμ­βαί­νει στην ι­διω­τι­κό­τη­τα των ασθενών.


The effects of foot reflexology on anxiety and pain in patients with breast and lung cancer.

N. Stephenson, S. Weinrich, A. Tavakoli
Oncology Nursing Forum, 2000, 27(1):67-72

ABSTRACT

PURPOSE / OBJECTIVES: To test the effects of toot reflexology on anxiety and pain in patients with breast and lung cancer.

DESIGN: Quasi-experimental, pre/pos, crossover.

SETTING: A medical/oncology unit in a 314-bed hospital in the southeastern United States.

SAMPLE: Twenty-three inpatients with breast or lung cancer. The majority of the sample were female, Caucasian and 65 years or older; had 12 or fewer years of education and an annual income of $20.000 or more; and were receivng regularly scheduled opioids and adjuvant medications on the control and intervention day.

METHODS: Procedures included an intervention condition (foot reflexology to both feet for 30 minutes total by a certified reflexologist) and a control condition for each patient (with at least a two-day break). No changes were made in patients’ regular schedule or medications.

MAIN RESEARCH VARIABLES: Anxiety and pain.

FINDINGS: Following the foot reflexology intervention, patients with breast and lung cancer experienced a significant decrease in anxiety. One of three pain measures showed that patients with breast cancer experienced a significant decrease in pain.

CONCLUSIONS: The significant decrease in anxiety observed in this sample of patients with breast and lung cancer following foot reflexology suggests that this may be a self-care approach to decrease anxiety in this patient population.

IMPLICATIONS FOR NURSING PRACTICE: Professionals and lay people can be taught reflexology. Foot reflexology is an avenue for human touch, can be performed anywhere, requires no special equipment, is noninvasive and does not interfere with patients’ privacy.