Η επίδραση της ρεφλεξολογίας στον πόνο σε ασθενείς με μεταστατικό καρκίνο.

N. Stephenson, J. Dalton, J. Carlson
Η.Π.Α., 2003
Applied Nursing Research, 2003, 16(4):284-286

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Τριάντα έξι ογκολογικοί ασθενείς συμμετείχαν σε αυτή την τρίτη πιλοτική έρευνα με στόχο την διερεύνηση των επιδράσεων της ρεφλεξολογίας άκρου πόδα, κατά την οποία υπολογίστηκε η ισοαναλγητική δοσολογία οπιοειδών. Η ρεφλεξολογία άκρου πόδα είχε μια άμεση, θετική επίδραση σε ασθενείς με μεταστατικό καρκίνο που αναφέρουν πόνο, αν και δεν υπήρξε στατιστικά σημαντική επίδραση 3 ώρες μετά την παρέμβαση ή 24 ώρες μετά την παρέμβαση. Προτείνεται περαιτέρω μελέτη σχετικά με την κατ’ οίκον παροχή ρεφλεξολογίας άκρου πόδα από μέλη της οικογένειας των ασθενών για την διαχείριση του καρκινικού πόνου.


The effect of foot reflexology on pain in patients with metastatic cancer.

N. Stephenson, J. Dalton, J. Carlson
Applied Nursing Research, 2003, 16(4):284-286

ABSTRACT

Thirty-six oncology inpatients participated in this third pilot study investigating the effects of foot reflexology in which equianalgesic dosing was calculated. Foot reflexology was found to have a positive immediate effect for patients with metastatic cancer who report pain, although there was no statistically significant effect at 3 hours after intervention or at 24 hours after intervention. Further study is suggested for foot reflexology delivered by family in the homes for management of cancer pain.