Ρεφλεξολογία από συνοδό: Επιδράσεις στον καρκινικό πόνο και στο άγχος.

N. Stephenson, M. Swanson, J. Dalton, F.J. Keefe, M. Engelke
Η.Π.Α., 2007
Oncology Nursing Forum, 2007, 34(1):127-132

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΣΚΟΠΟΣ / ΣΤΟΧΟΣ: Η σύγκριση των επιδράσεις της ρεφλεξολογίας που εφαρμόζεται από συνοδό και της συνήθους φροντίδας συν προσοχής, στα αυτοεκτιμούμενα επίπεδα πόνου και άγχους.

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ: Ο πειραματικός με προέλεγχο και μετέλεγχο σχεδιασμός περιελάμβανε ζεύγη ασθενών-συνοδών, τυχαία κατανεμημένα σε πειραματική ομάδα και ομάδα ελέγχου.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: Τέσσερα νοσοκομεία στις νοτιοανατολικές Η.Π.Α.

ΔΕΙΓΜΑ: 42 πειραματικά και 44 υποκείμενα ελέγχου (86 ζεύγη ασθενών με μεταστατικό καρκίνο και των συνοδών τους), που αντιπροσώπευαν 16 διαφορετικούς τύπους καρκίνου. Το 23% των ασθενών είχαν καρκίνο στον πνεύμονα, οι υπόλοιποι είχαν καρκίνο του μαστού, του παχέος εντέρου, της κεφαλής και του τραχήλου καθώς και λέμφωμα. Τα υποκείμενα είχαν μέσο όρο ηλικίας τα 58,3 έτη, το 51% αποτελείτο από γυναίκες, το 66% ήταν απόφοιτοι Λυκείου, το 58% ήταν λευκοί, το 40% Αφρο-Αμερικανοί και το 1% προέρχονταν από τις Φιλιππίνες.

ΜΕΘΟΔΟΙ: Η παρέμβαση περιελάμβανε μια 15λεπτη έως 30λεπτη εκπαιδευτική συνεδρία στον συνοδό από πιστοποιημένο ρεφλεξολόγο, μια προαιρετική 15λεπτη έως 30λεπτη συνεδρία ρεφλεξολογίας άκρου πόδα στον συνοδό, και μια 30λεπτη παρέμβαση ρεφλεξολογίας άκρου πόδα από τον συνοδό στον ασθενή. Η ομάδα ελέγχου έλαβε μια 30λεπτη συνεδρία ανάγνωσης από τους συνοδούς τους.

ΚΥΡΙΕΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ: Πόνος και άγχος.

ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ: Μετά την αρχική ρεφλεξολογία άκρου πόδα από τον συνοδό οι ασθενείς εμφάνισαν σημαντική μείωση της έντασης του πόνου και του άγχους.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Μια νοσηλεύτρια ρεφλεξολόγος δίδαξε στους συνοδούς πώς να εφαρμόζουν ρεφλεξολογία σε νοσηλευόμενους ασθενείς με πόνο από μεταστατικό καρκίνο, με αποτέλεσμα άμεση μείωση της έντασης του πόνου και του άγχους. Στην ομάδα ελέγχου, που έλαβε συνήθη φροντίδα και προσοχή, παρατηρήθηκαν ελάχιστες μεταβολές.

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ: Τα νοσοκομεία θα μπορούσαν να έχουν καταρτισμένους ρεφλεξολόγους που να προσφέρουν ρεφλεξολογία ως συμπληρωματική αγωγή και να διδάσκουν τη μέθοδο στους ενδιαφερόμενους συνοδούς.


Partner-delivered reflexology: effects on cancer pain and anxiety.

N. Stephenson, M. Swanson, J. Dalton, F.J. Keefe, M. Engelke
Oncology Nursing Forum, 2007, 34(1):127-132

ABSTRACT

PURPOSE / OBJECTIVES: To compare the effects of partner-delivered foot reflexology and usual care plus attention on patients’ perceived pain and anxiety.

DESIGN: The experimental pretest/post-test design included patient-partner dyads randomly assigned to an experimental or control group.

SETTING: Four hospitals in the southeastern United States.

SAMPLE: 42 experimental and 44 control subjects comprised 86 dyads of patients with metastatic cancer and their partners, representing 16 different types of cancer; 23% of patients had lung cancer, followed by breast, colorectal, and head and neck cancer and lymphoma. The subjects had a mean age of 58.3 years, 51% were female, 66% had a high school education or less, and 58% were Caucasian, 40% were African American, and 1% were Filipino.

METHODS: The intervention included a 15- to 30-minute teaching session on foot reflexology to the partner by a certified reflexologist, an optional 15- to 30-minute foot reflexology session for the partner, and a 30-minute, partner-delivered foot reflexology intervention for the patient. The control group received a 30-minute reading session from their partners.

MAIN RESEARCH VARIABLES: Pain and anxiety.

FINDINGS: Following the initial partner-delivered foot reflexology, patients experienced a significant decrease in pain intensity and anxiety.

CONCLUSIONS: A nurse reflexologist taught partners how to perform reflexology on patients with metastatic cancer pain in the hospital, resulting in an immediate decrease in pain intensity and anxiety; minimal changes were seen in the control group, who received usual care plus attention.

IMPLICATIONS FOR NURSING: Hospitals could have qualified professionals offer reflexology as a complementary therapy and teach interested partners the modality.