Μεταβολές στη νεφρική αιματική ροή μέσω σχετιζόμενης με όργανα ρεφλεξολογίας άκρου πόδα όπως αξιολογούνται με έγχρωμη υπερηχογραφία Doppler.

I. Sudmeier, G. Bodner, I. Egger, E. Mur, H. Ulmer, M. Herold
Αυστρία, 1999
Forschende Komplementärmedizin, 1999, 6(3):129-134

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Χρησιμοποιώντας έγχρωμη υπερηχογραφία Doppler, προσδιορίστηκαν μεταβολές στη νεφρική αιματική ροή κατά τη διάρκεια ρεφλεξολογίας άκρου πόδα, σε μια ελεγχόμενη με εικονική αγωγή (πλασέμπο), διπλά τυφλή, τυχαιοποιημένη μελέτη.

Τριάντα δυο υγιείς νεαροί ενήλικες (17 γυναίκες, 15 άνδρες) τυχαιοποιήθηκαν σε ομάδα παρέμβασης (αληθής) ή σε ομάδα εικονικής αγωγής (πλασέμπο).

Η ομάδα παρέμβασης έλαβε ρεφλεξολογία σε ζώνες που αντιστοιχούν στον δεξιό νεφρό και η ομάδα ελέγχου σε διαφορετικές ζώνες του άκρου πόδα. Πριν, κατά τη διάρκεια, και μετά την ρεφλεξολογία άκρου πόδα αξιολογήθηκε με έγχρωμη υπερηχογραφία Doppler η αιματική ροή σε τρία αγγεία του δεξιού νεφρού. Η μέγιστη και η ελάχιστη ταχύτητα ροής μετρήθηκαν σε εκ./δευτερόλεπτο και υπολογίστηκε ο δείκτης αντίστασης, μια παράμετρος της αντίστασης των αγγείων. Ο δείκτης αντίστασης στην ομάδα παρέμβασης εμφάνισε ιδιαίτερα σημαντική μείωση (p≤0,001) κατά τη διάρκεια της θεραπείας και αύξηση (p=0,001) μετά την ρεφλεξολογία άκρου πόδα.

Δεν υπήρξε διαφορά μεταξύ ανδρών και γυναικών, ούτε μεταξύ καπνιστών και μη καπνιστών. Όσον αφορά τις μεταβολές στον δείκτη αντίστασης, προέκυψαν σημαντικές διαφορές μεταξύ της ομάδας παρέμβασης και της ομάδας ελέγχου, τόσο μεταξύ των σημείων μέτρησης πριν και κατά τη διάρκεια της ρεφλεξολογίας άκρου πόδα (p=0,002), όσο και των σημείων μέτρησης κατά τη διάρκεια και μετά τη ρεφλεξολογία άκρου πόδα (p=0,031). Η σημαντική μείωση του δείκτη αντίστασης κατά τη διάρκεια ρεφλεξολογίας άκρου πόδα στην ομάδα παρέμβασης, υποδηλώνει μείωση της ροϊκής αντίστασης στα νεφρικά αιμοφόρα αγγεία και αύξηση της νεφρικής αιματικής ροής.

Τα ευρήματα της μελέτης υποστηρίζουν τον ισχυρισμό ότι η σχετιζόμενη με όργανα ρεφλεξολογία άκρου πόδα μεταβάλλει την νεφρική αιματική ροή κατά τη διάρκεια της αγωγής.


Changes of renal blood flow during organ-associated foot reflexology measured by color Doppler sonography.

I. Sudmeier, G. Bodner, I. Egger, E. Mur, H. Ulmer, M. Herold
Forschende Komplementärmedizin, 1999, 6(3):129-134

ABSTRACT

Using colour Doppler sonography blood flow changes of the right kidney during foot reflexology were determined in a placebo-controlled, double-blind, randomised study.

32 healthy young adults (17 women, 15 men) were randomly assigned to the verum or placebo group.

The verum group received foot reflexology at zones corresponding to the right kidney, the placebo group was treated on other foot zones. Before, during and after foot reflexology the blood flow of three vessels of the right kidney was measured using colour Doppler sonography. Systolic peak velocity and end diastolic peak velocity were measured in cm/s, and the resistive index, a parameter of the vascular resistance, was calculated. The resistive index in the verum group showed a highly significant decrease (p≤0.001) during and an increase (p=0.001) after foot reflexology.

There was no difference between men and women and no difference between smokers and non-smokers. Verum and placebo group significantly differed concerning alterations of the resistive index both between the measuring points before versus during foot reflexology (p=0.002) and those during versus after foot reflexology (p=0.031). The significant decrease of the resistive index during foot reflexology in the verum group indicates a decrease of flow resistance in renal vessels and an increase of renal blood flow.

These findings support the hypothesis that organ-associated foot reflexology is effective in changing renal blood flow during therapy.