Η φυσιολογική βάση της ρεφλεξολογίας και η χρήση της ως δυνητικό διαγνωστικό εργαλείο.

Denise Tiran􏰀, Harry Chummun
Ηνωμένο Βασίλειο, 2005
Complementary Therapies in Clinical Practice (2005) 11:58–64

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Τα προβλήματα υγείας αλλάζουν την ανατομία και τη φυσιολογία των προσβεβλημένων οργάνων, και οι αλλαγές μπορούν να παρατηρηθούν οπτικά, να διαπιστωθούν μέσω φυσικής εξέτασης ή να επιβεβαιωθούν μέσω βιοϊατρικής ανάλυσης. Η κατανόηση του τρόπου με τον οποίο οι ανατομικές αλλαγές συμβάλλουν στα φυσιολογικά σημεία και συμπτώματα θα βοηθήσει τους επαγγελματίες να αναγνωρίσουν την παθολογία, να εκτιμήσουν την προέλευση και την ανάπτυξή της και να δικαιολογήσουν τις προβλεπόμενες παρεμβάσεις με τρόπο που να μπορεί να υποστηριχθεί από κριτικό εξωτερικό έλεγχο.

Η ρεφλεξολογία συμβάλλει σε μια ολιστική προσέγγιση της φροντίδας και πρόσφατα βελτίωσε την αξιοπιστία της ως αγωγή που υποστηρίζει την καθιερωμένη φροντίδα. Αρκετές ερευνητικές δημοσιεύσεις έχουν προτείνει πιθανές θεωρίες και αρχές για τον μηχανισμό δράσης της ρεφλεξολογίας, αλλά χρειάζεται περισσότερη έρευνα για να εξηγηθεί η συμβολή της στον εντοπισμό προβλημάτων υγείας και ασθενειών, καθώς και κατάλληλων τρόπων θεραπείας.

Η παρούσα εργασία διερευνά την φυσιολογική βάση της ρεφλεξολογίας, μερικές από τις θεωρίες για τον μηχανισμό δράσης και τις δυνατότητές της ως διαγνωστικό εργαλείο.

Λέξεις κλειδιά: ρεφλεξολογία, φυσιολογική βάση, μηχανισμός δράσης, διαγνωστικό εργαλείο


The physiological basis of reflexology and its use as a potential diagnostic tool.

Denise Tiran􏰀, Harry Chummun
Complementary Therapies in Clinical Practice (2005) 11, 58–64

SUMMARY

Ill-health changes the anatomy and physiology of affected organs, some of which can be observed visually, elicited through physical examination or confirmed through biomedical analysis. Understanding how anatomical changes contribute to physiological signs and symptoms will help practitioners identify the pathology, appreciate its origin and development and justify prescribed interven- tions in a way which can be upheld by critical external scrutiny.

Reflexology contributes to an holistic approach to care and has recently improved its credibility as a discipline which supports orthodox care. Several research publications have identified possible theories and principles for the mechanism of action of reflexology, but more research to explain its contribution in identifying ill- health and diseases, as well as appropriate treatment modalities, is needed.

This paper explores the physiological basis of reflexology, some of the theories for the mechanism of action and its potential as a diagnostic tool.

Keywords: reflexology, physiological basis, mechanism of action, diagnostic tool