Συγκρίνοντας τις επιδράσεις μεθόδων ρεφλεξολογίας και χορήγησης ibuprofen στη δυσμηνόρροια σε φοιτήτριες του Πανεπιστημίου Ιατρικών Επιστημών του Ισφαχάν.

M. Valiani, E. Babaei, R. Heshmat, Z. Zare
Ιράν, 2010
Iranian Journal of Nursing and Midwifery Research, 2010, 15(1):371-8

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Η δυσμηνόρροια ή αλλοιώς εμμηνοροϊκός πόνος, αποτελεί μια από τις πιο συχνές διαταραχές που αντιμετωπίζει το 50% των γυναικών στην αναπαραγωγική ηλικία. Οι παρενέργειες των θεραπευτικών αγωγών και το ποσοστό αποτυχίας τους, της τάξης του 20-25%, έχουν οδηγήσει πολλές γυναίκες στην αναζήτηση άλλων συμπληρωματικών και εναλλακτικών μεθόδων αντιμετώπισης της πρωτογενούς δυσμηνόρροιας. Ως εκ τούτου, η παρούσα μελέτη είχε ως στόχο να συγκρίνει και να καθορίσει την αποτελεσματικότητα της ρεφλεξολογίας και του ibuprofen, όσον αφορά τη μείωση της έντασης και της διάρκειας του εμμηνορροϊκού πόνου.

ΜΕΘΟΔΟΙ: Η παρούσα ημι-πειραματική κλινική δοκιμή διεξήχθη σε 68 φοιτήτριες με πρωτογενή δυσμηνόρροια που διαβιούσαν σε κοιτώνες του Πανεπιστημίου Ιατρικών Επιστημών του Ισφαχάν. Έγινε απλή τυχαία δειγματοληψία, λαμβάνοντας υπ’ όψη τα κριτήρια συμπερίληψης, και στη συνέχεια οι φοιτήτριες εντάχθηκαν τυχαία σε δύο ομάδες. Στην ομάδα ρεφλεξολογίας οι συμμετέχουσες έλαβαν, σε διάστημα δυο διαδοχικών εμμηνορροϊκών κύκλων, δέκα 40λεπτες συνεδρίες ρεφλεξολογίας. Στην ομάδα ibuprofen χορηγήθηκε ibuprofen (400 mg) κάθε οκτώ ώρες, για τρεις ημέρες, στη διάρκεια τριών διαδοχικών εμμηνορροϊκών κύκλων. Για την εκτίμηση της σοβαρότητας της δυσμηνόρροιας χρησιμοποιήθηκαν το ερωτηματολόγιο Standard McGill Pain Questionnaire, η Οπτική Αναλογική Κλίμακα VAS και ο Δείκτης Διαβάθμισης Πόνου (PRI).

ΑΠΟΤΕΛEΣΜΑΤΑ: Τα ευρήματα της μελέτης κατέδειξαν ότι αναφορικά με τα δημογραφικά χαρακτηριστικά δεν υπήρχαν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των ομάδων (p>0,05). Συγκριτικά με τη αγωγή με ibuprofen, η μέθοδος της ρεφλεξολογίας συσχετίστηκε με μεγαλύτερη μείωση της έντασης και της διάρκειας του εμμηνορροϊκού πόνου. Το T-test για ανεξάρτητες μεταβλητές και το ζευγαρωτό T-test έδειξαν ότι χρησιμοποιώντας την VAS και τον PRI σε κάθε έναν από τους 3 κύκλους, υπήρξε σημαντική διαφορά στην ένταση και τη διάρκεια του εμμηνορροϊκού πόνου μεταξύ των ομάδων ρεφλεξολογίας και ibuprofen (p<0,05).

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Λαμβάνοντας υπ’ όψη τα αποτελέσματα της μελέτης, η ρεφλεξολογία υπερείχε του ibuprofen όσον αφορά τη μείωση της δυσμηνόρροιας και η θεραπευτική της επίδραση συνεχίστηκε ακόμη και μετά τη διακοπή της παρέμβασης στον τρίτο κύκλο. Ως εκ τούτου, δεδομένου ότι η ρεφλεξολογία είναι μία μη επεμβατική, εύκολη και φθηνή τεχνική, φαίνεται ότι μπορεί να αντικαταστήσει τα αντι-φλεγμονώδη φάρμακα προκειμένου να αποφεύγονται οι δυσμενείς παρενέργειες που προκαλούν.

Λέξεις-κλειδιά: πρωτογενής δυσμηνόρροια, ρεφλεξολογία, ibuprofen, ερωτηματολόγιο πόνου McGill.


Comparing the effects of reflexology methods and Ibuprofen administration on dysmenorrhea in female students of Isfahan University of Medical Sciences.

M. Valiani, E. Babaei, R. Heshmat, Z. Zare
Iranian Journal of Nursing and Midwifery Research, 2010, 15(1):371-8

ABSTRACT

BACKGROUND: Dysmenorrhea or menstrual pain is one of the most common disorders experienced by 50% of women in their reproductive age. Adverse effects of medical treatments and its failure rate of 20-25% have caused many women to seek other complementary and alternative treatment methods for primary dysmenorrhea. Hence, this study aimed to compare and determine the efficacy of reflexology and Ibuprofen on reduction of pain intensity and duration of menstrual pain.

METHODS: This was a quasi-experimental clinical trial study on 68 students with primary dysmenorrhea living in Isfahan University of Medical Sciences’ dormitories. Simple random sampling was done considering the inclusion criteria and then the students were randomly divided into two groups. In the reflexology group, the subjects received 10 reflexology sessions (40 minutes each) in two consecutive mense cycles. The Ibuprofen group received Ibuprofen (400 mg), once every eight hours for 3 days during 3 consecutive mense cycles. To assess the severity of dysmenorrhea, Standard McGill Pain Questionnaire, visual analog scale (VAS) and pain rating index (PRI) were used in this study.

RESULTS: Findings of the study showed that the two groups had no statistically significant difference in terms of demographic characteristics (p>0.05). Reflexology method was associated with more reduction of intensity and duration of menstrual pain in comparison with Ibuprofen therapy. Independent and Paired t-test showed that there was a significant difference in the two groups between intensity and duration of menstrual pain using VAS and PRI in each of the 3 cycles between reflexology and Ibuprofen groups (p<0.05).

CONCLUSIONS: Considering the results of the study, reflexology was superior to Ibuprofen on reducing dysmenorrhea and its treatment effect continued even after discontinuing the intervention in the third cycle. Therefore, considering that reflexology is a non-invasive, easy and cheap technique, it seems that it can replace anti-inflammatory drugs (NSAIDs) to avoid their adverse side effects.

Keywords: primary dysmenorrhea, reflexology, ibuprofen, McGill pain questionnaire scale.