Τυχαιοποιημένη ελεγχόμενη δοκιμή που εξετάζει την επίδραση της ρεφλεξολογίας στο άγχος ασθενών που υποβάλλονται σε στεφανιογραφία.

M. Molavi Vardanjani, N. Masoudi Alavi, N. Sadat Razavi, M. Aghajani, E. Azizi-Fini, S. Morteza Vaghefi
Ιράν 2013
Nursing and Midwifery Studies, 2013, 2(3):3-9

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ: Η παρούσα μελέτη διεξήχθη στο νοσοκομείο Shahid Behesti, στην πόλη Kashan στο Ιράν. Εκατό άρρενες ασθενείς που υποβάλλονταν σε στεφανιογραφία κατανεμήθηκαν τυχαία σε ομάδα παρέμβασης και ομάδα εικονικής παρέμβασης (πλασέμπο). Το πρωτόκολλο παρέμβασης περιλάμβανε 30 λεπτά μη ειδικής μάλαξης ποδιών και διέγερση τριών αντανακλαστικών σημείων: του ηλιακού πλέγματος, της υπόφυσης και της καρδιάς. Η ομάδα εικονικής παρέμβασης έλαβε μόνο μη ειδική μάλαξη ποδιών. Για την αξιολόγηση του άγχους που βιώνουν οι ασθενείς χρησιμοποιήθηκε η Κλίμακα Άγχους του Spielberger. Τα δεδομένα αναλύθηκαν με τα τεστ Man-Witney, Wilcoxon και Χ². Η βηματική πολλαπλή παλινδρόμηση χρησιμοποιείται για την ανάλυση των μεταβλητών που εμπλέκονται στη μείωση του άγχους.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Η μέση τιμή άγχους μειώθηκε από 53,24 σε 45,24 στην ομάδα ρεφλεξολογίας, γεγονός που αντιπροσωπεύει μείωση του σκορ κατά 8 μονάδες (p=0,0001). Η μείωση του άγχους στην ομάδα ελέγχου (πλασέμπο) εμφάνισε σκορ 5,9 και ήταν επίσης σημαντική (P=0,0001). Η μείωση του άγχους ήταν σημαντικά υψηλότερη στην ομάδα ρεφλεξολογίας (P=0,014). Η σταδιακή ανάλυση πολλαπλής παλινδρόμησης έδειξε ότι αυτό που μπορεί να εξηγήσει την μείωση του άγχους κατά 7,5% είναι η ρεφλεξολογία, γεγονός που δημιουργεί ένα σημαντικό μοντέλο.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η ρεφλεξολογία μπορεί να μειώσει τα επίπεδα άγχους πριν από την στεφανιογραφία. Ως εκ τούτου, συνιστάται ρεφλεξολογία πριν τη στεφανιογραφία.

Λέξεις-κλειδιά: μάλαξη άκρου πόδα, άγχος, στεφανιογραφία.


A randomized-controlled trial examining the effects of reflexology on anxiety of patients undergoing coronary angiography.

M. Molavi Vardanjani, N. Masoudi Alavi, N. Sadat Razavi, M. Aghajani, E. Azizi-Fini, S. Morteza Vaghefi
Nursing and Midwifery Studies, 2013, 2(3):3-9

ABSTRACT

PATIENTS AND METHODS: This trial was conducted in Shahid Beheshti Hospital, in Kashan, Iran. One hundred male patients who were undergoing coronary angiography were randomly enrolled into intervention and placebo groups. The intervention protocol was included 30 minutes of general foot massage and the stimulation of three reflex points including solar plexus, pituitary gland, and heart. The placebo group only received the general foot massage. Spielberger’s state trait anxiety inventory was used to assess the anxiety experienced by patients. Data was analyzed using Man-Witney, Wilcoxon and Chi-square tests. The stepwise multiple regressions used to analyze the variables that are involved in anxiety reduction.

RESULTS: The mean range of anxiety decreased from 53.24 to 45.24 in reflexology group which represented 8 score reduction (P=0.0001). The reduction in anxiety was 5.9 score in placebo group which was also significant (P=0.0001). The anxiety reduction was significantly higher in reflexology group (P=0.014). The stepwise multiple regression analysis showed that doing reflexology can explain the 7.5% of anxiety reduction which made a significant model.

CONCLUSIONS: Reflexology can decrease the anxiety level before coronary angiography. Therefore, reflexology before coronary angiography is recommended.

Keywords: foot massage, anxiety, coronary angiography.