Αντιμετώπιση σακχαρώδους διαβήτη τύπου 2 με ρεφλεξοθεραπεία άκρου πόδα.

X.M. Wang
Κίνα, 1993
Chinese Journal of Integrated Traditional and Western Medicine, 1993, 13(9):536-8, 517

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
32 περιστατικά σακχαρώδους διαβήτη τύπου 2 κατανεμήθηκαν τυχαία σε δυο ομάδες. Η μια ομάδα έλαβε συμβατικό υπογλυκαιμικό παράγοντα της Δυτικής ιατρικής συν ρεφλεξοθεραπεία (ΡΘ), ενώ η άλλη ομάδα έλαβε μόνο την φαρμακευτική αγωγή. Μετά από 30 ημέρες αγωγής, στην ομάδα ΡΘ, παρατηρήθηκε σημαντική μείωση των επιπέδων γλυκόζης νηστείας, της συσσωμάτωσης αιμοπεταλίων, του μήκους και του νωπού βάρους του θρόμβου, της βαθμολογίας συμπτωμάτων που συνδέονται με το γήρας και της υπεροξείδωσης λιπιδίων στον ορό (p < 0,05-0,01), ενώ δεν παρατηρήθηκαν σημαντικές μεταβολές στην ομάδα Δυτικής ιατρικής. Η μελέτη οδήγησε στο συμπέρασμα ότι η ρεφλεξοθεραπεία άκρου πόδα αποτέλεσε αποτελεσματική αγωγή για τον σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2.


Treating type II diabetes mellitus with foot reflexotherapy.

X.M. Wang
Chinese Journal of Integrated Traditional and Western Medicine, 1993, 13(9):536-8, 517

ABSTRACT

32 cases of type II diabetes mellitus were randomly divided into two groups. One group was treated with conventional Western medicine hypoglycemic agent) plus foot reflexotherapy (FR), the other group with the same medicine only. After 30 days’ treatment, fasting blood glucose levels, platelet aggregation, length and wet weight of the thrombus, senility symptom scores and serum lipid peroxide (LPO) were greatly reduced in FR group (P < 0.05-0.01), while no significant change was observed in the WM group. The study suggested that foot reflexotherapy was an effective treatment for type II diabetes mellitus.