Χρήση ρεφλεξολογίας στη διαχείριση δευτερογενούς λεμφοιδήματος που σχετίζεται με τον καρκίνο του μαστού: Μελέτη εφικτότητας.

J. Whatley, R. Street, S. Kay, P.E. Harris
Ηνωμένο Βασίλειο, 2016
Complementary Therapies in Clinical Practice, 2016, 23:1-8

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΣΚΟΠΟΣ: Ο σκοπός της παρούσας μελέτης εφικτότητας ήταν να εξετάσει τη χρήση της λεμφικής παροχέτευσης μέσω ρεφλεξολογίας (reflexology lymphatic drainage – RLD) στην αντιμετώπιση του λεμφοιδήματος που σχετίζεται με τον καρκίνο του μαστού, με σκοπό την περαιτέρω έρευνα.

ΜΕΘΟΔΟΙ: Πραγματοποιήθηκε μια μη ελεγχόμενη δοκιμή, με συμμετοχή 26 γυναικών που είχαν παρουσιάσει λεμφοίδημα άνω άκρου μετά από θεραπεία για καρκίνο του μαστού. Μετρήθηκαν μεταβολές στο μέγεθος του άνω άκρου καθώς και στο αίσθημα ανησυχίας και ευεξίας των συμμετεχόντων. Επίσης συλλέχθηκαν ποιοτικά δεδομένα.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Συγκριτικά με την γραμμή βάσης, κατά την περίοδο παρακολούθησης διαπιστώθηκε σημαντική μείωση του μεγέθους του πάσχοντος άκρου. Η μείωση αυτή φάνηκε να διατηρείται για διάστημα άνω των έξι μηνών. Το αίσθημα ανησυχίας των συμμετεχόντων μειώθηκε σημαντικά και το αίσθημα ευεξίας αυξήθηκε σημαντικά. Δεν αναφέρθηκαν σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η λεμφική παροχέτευση μέσω ρεφλεξολογίας μπορεί να αποτελέσει χρήσιμη παρέμβαση όσον αφορά το λεμφοίδημα που σχετίζεται με τον καρκίνο του μαστού, αν και λόγω περιορισμών στον σχεδιασμό της έρευνας δεν κατέστη δυνατό να αποδοθούν τα αποτελέσματα στη ρεφλεξολογική παρέμβαση. Ωστόσο, το κύριο συμπέρασμα ήταν ότι υπήρξαν επαρκείς ενδείξεις για περαιτέρω έρευνα υπό τη μορφή τυχαιοποιημένης ελεγχόμενης δοκιμής.

Λέξεις-κλειδιά: καρκίνος του μαστού, λεμφική παροχέτευση μέσω ρεφλεξολογίας (reflexology lymphatic drainage), λεμφοίδημα.


Use of reflexology in managing secondary lymphoedema for patients affected by treatments for breast cancer: A feasibility study.

J. Whatley, R. Street, S. Kay, P. E. Harris
Complementary Therapies in Clinical Practice, 2016, 23:1-8

ABSTRACT

PURPOSE: The aim of this feasibility study was to examine the use of reflexology lymphatic drainage (RLD) in the treatment of breast-cancer related lymphoedema (BCRL) with a view to further research.

METHODS: An uncontrolled trial was conducted with 26 women who had developed lymphoedema in one arm following treatment for breast cancer. Changes in upper-limb volumes and in participant concerns and wellbeing were measured. Qualitative data were also collected.

RESULTS: A significant reduction in the volume of the affected arm was identified at follow-up compared to baseline. This reduction in volume appeared to be maintained for more than six months. Participant concerns were significantly reduced and their wellbeing significantly increased. No serious adverse effects were reported.

CONCLUSIONS: RLD may be a useful intervention for BCRL although the results could not be attributed to the reflexology intervention because of research design limitations. The main conclusion was, however, that there was sufficient evidence for further research using a randomized controlled trial.

Keywords: breast cancer, lymphoedema, reflexology lymphatic drainage.