Τυχαιοποιημένη-ελεγχόμενη δοκιμή που μελετά τις επιδράσεις της ρεφλεξολογίας σε ασθενείς με χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ).

I. Wilkinson, S. Prigmore, C. Rayner
Ηνωμένο Βασίλειο, 2006
Complementary Therapies in Clinical Practice, 2006, 12(2):141-147

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Είναι γνωστό ότι πολλοί ασθενείς με αποφρακτικές πνευμονοπάθειες χρησιμοποιούν αρκετές Συμπληρωματικές και Εναλλακτικές Θεραπείες (ΣΕΘ). Πρόσφατα υπήρξε μεγάλο ενδιαφέρον για τις ΣΕΘ, μετά την έκθεση της Ειδικής Επιτροπής για την Επιστήμη και την Τεχνολογία της Βουλής των Λόρδων που πρότεινε τις τυχαιοποιημένες ελεγχόμενες δοκιμές ως το βέλτιστο μέσο διερεύνησης των ΣΕΘ.

Υπάρχει πολύ μικρός αριθμός ερευνών αναφορικά με τις επιδράσεις της ρεφλεξολογίας, ειδικά όσον αφορά τη Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια.
 Κατά συνέπεια, διεξήχθη μια τυχαιοποιημένη-ελεγχόμενη δοκιμή με στόχο να διερευνήσει τις επιδράσεις συνεδριών ρεφλεξολογίας στη ΧΑΠ. Τα αποτελέσματα ήταν ποιοτικά και ποσοτικά και έδειξαν ότι υπάρχει μια σειρά από πιθανά οφέλη σε ασθενείς με ΧΑΠ αλλά μια πιο μακροπρόθεσμη και ευρύτερης κλίμακας έρευνα κρίνεται αναγκαία για την πλήρη αξιολόγηση των συγκεκριμένων επιδράσεων.

Λέξεις-κλειδιά: ρεφλεξολογία, ποιότητα ζωής, ΧΑΠ.


A randomised-controlled trial examining the effects of reflexology of patients with chronic obstructive pulmonary disease (COPD).

I. Wilkinson, S. Prigmore, C. Rayner
Complementary Therapies in Clinical Practice, 2006, 12(2):141-147

ABSTRACT

It is known that many patients with obstructive pulmonary diseases use a number of complementary and alternative medicines (CAM). There has been a great deal of interest into the CAM recently, with the House of Lords select committee for science and technology’s report suggesting randomised-controlled trials are the best means of researching the area.

There is very little research into the effects of reflexology specifically on the effects it has on COPD. As such a randomised-controlled trial was set up to examine the effects of reflexology treatments on COPD. Results were qualitative and quantitative and showed that there are a number of areas of possible benefit for patients with COPD, but a larger scale study with a longer time frame is needed for a full evaluation of these effects.

Keywords: reflexology, quality of life, COPD.