Επίδραση της ρεφλεξολογίας στα ζωτικά σημεία, την κόπωση και την ψυχική διάθεση σε ογκολογικούς ασθενείς υπό χημειοθεραπεία.

J-S Won, I-S Jeong, J-S Kim, K-S Kim
Κορέα 2002
Journal of Korean Academy of Fundamentals of Nursing, 2002, 9(1):16-26

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΣΚΟΠΟΣ: Η παρούσα μελέτη διεξήχθη με σκοπό να διερευνήσει την επίδραση της ρεφλεξολογίας στα ζωτικά σημεία, τη γενική κόπωση, την ψυχική διάθεση και το αίσθημα κόπωσης στα πόδια σε ογκολογικούς ασθενείς υπό χημειοθεραπεία.

ΜΕΘΟΔΟΣ: Συλλέχθησαν δεδομένα από βολικό δείγμα 11 ασθενών σε πανεπιστημιακό νοσοκομείο. Έγινε ανάλυση των μεταβολών στη συστολική αρτηριακή πίεση (ΣΑΠ), τη διαστολική αρτηριακή πίεση (ΔΑΠ), τον ρυθμό παλμού (ΡΠ), τη γενική κόπωση, την ψυχική διάθεση και την κόπωση στον άκρο πόδα, πριν και μετά τη ρεφλεξολογία, χρησιμοποιώντας το τεστ του Wilcoxon (Wilcoxon signed rank test) και την δοκιμασία Friedman με επίπεδο σημαντικότητας 0,05.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Υπήρξαν σημαντικές διαφορές σε ΣΑΠ (p= 0,009), ΔΑΠ (p= 0,014), ΡΠ (p= 0,015), γενική κόπωση (p= 0,015), διάθεση (p= 0,007) και κόπωση άκρου πόδα (p= 0,007) πριν και μετά τη ρεφλεξολογία.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Η ρεφλεξολογία άκρου πόδα δύναται να βελτιώσει τα ζωτικά σημεία, την γενική κόπωση / κόπωση ποδιών, και την ψυχική διάθεση, ως εκ τούτου συνιστούμε τη χρήση ρεφλεξολογίας άκρου πόδα ως αποτελεσματική νοσηλευτική παρέμβαση σε ογκολογικούς ασθενείς υπό χημειοθεραπεία.

Λέξεις-κλειδιά: ρεφλεξολογία άκρου πόδα, ογκολογικός ασθενής, ζωτικά σημεία, κόπωση, ψυχική διάθεση.


Effect of foot reflexology on vital signs, fatigue and mood in cancer patients receiving chemotherapy.

J-S Won, I-S Jeong, J-S Kim, K-S Kim
Journal of Korean Academy of Fundamentals of Nursing, 2002, 9(1):16-26

ABSTRACT

PURPOSE: This study was done to investigate the effect of foot reflexology on vital signs, general fatigue, mood and foot fatigue in cancer patients receiving chemotherapy.

METHOD: Data were collected from a convenience sample of 11 patients who were admitted at S and E University Hospital. Changes in systolic blood pressure (SBP), diastolic blood pressure(DBP), pulse rate(PR), general fatigue, mood status, and foot fatigue between pre and post foot reflexology were analyzed using Wilcoxon signed rank test and Friedman test at 0.05 level of significance.

RESULTS: There were significant differences in the SBP(p= .009), DBP(p=.014), PR(p=.015), general fatigue (p=.015) mood status(p=.007), and foot fatigue(p= .007) between pre and post foot reflexology.

CONCLUSION: Foot reflexology can improve vital signs, general/foot fatigue and mood status, therefore we recommend to use foot reflexology as an effective nursing intervention in cancer patients receiving chemotherapy.

Keywords: Foot reflexology, cancer patient, vital signs, fatigue, mood.