Πιλοτική μελέτη της αποτελεσματικότητας της ρεφλεξολογίας στην αντιμετώπιση της ιδιοπαθούς δυσκοιλιότητας σε γυναίκες.

S. Woodward, C. Norton, K. Barriball
Ηνωμένο Βασίλειο, 2010
Complementary Therapies in Clinical Practice, 2010 Feb;16(1):41-6

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΣΤΟΧΟΙ: Η δυσκοιλιότητα αποτελεί κοινό πρόβλημα στο Ηνωμένο Βασίλειο, επηρεάζοντας έως και το 20% του πληθυσμού. Οι ρεφλεξολόγοι ισχυρίζονται ότι η ρεφλεξολογία μπορεί να είναι ευεργετική στην αντιμετώπιση της δυσκοιλιότητας. Ο σκοπός της παρούσας διερευνητικής πιλοτικής μελέτης ήταν να προσδιοριστεί η αποτελεσματικότητα της ρεφλεξολογίας στην αντιμετώπιση της ιδιοπαθούς δυσκοιλιότητας σε γυναίκες και είναι η πρώτη μελέτη που εξετάζει την αποτελεσματικότητα της εφαρμογής ρεφλεξολογίας σε γυναίκες με ιδιοπαθή δυσκοιλιότητα όπως αυτή ορίζεται σύμφωνα με τα κριτήρια Rome II.

ΜΕΘΟΔΟΙ: Στρατολογήθηκαν δεκαεννέα γυναίκες με ιδιοπαθή δυσκοιλιότητα όπως αυτή ορίζεται σύμφωνα με τα κριτήρια Rome ΙΙ, που είχαν προηγουμένως παραπεμφθεί σε εξειδικευμένη υπηρεσία βιοανάδρασης. Παρασχέθηκε ρεφλεξολογική αγωγή σε εβδομαδιαία βάση, για συνολικό διάστημα έξι εβδομάδων. Πριν και μετά την παρέμβαση κατεγράφη η υποκειμενική αντίληψη των ασθενών σχετικά με την δυσκοιλιότητα, καθώς και η Κλίμακα Νοσοκομειακού Άγχους και Κατάθλιψης (HAD), το ερωτηματολόγιο SF36, η εντερική διέλευση και το Ερωτηματολόγιο Ολιστικής Συμπληρωματικής και Εναλλακτικής Ιατρικής (HCAMQ).

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Όλες οι συμμετέχουσες ολοκλήρωσαν την παρέμβαση και όλες συμμετείχαν στη διαχρονική παρακολούθηση. 94% των συμμετεχόντων επισήμαναν ότι η δυσκοιλιότητα τους είχε εν μέρει βελτιωθεί. Σε δέκα συμμετέχουσες βελτιώθηκαν οι χρόνοι εντερικής διέλευσης και σε δυο ασθενείς ομαλοποιήθηκε η εντερική διέλευση. Σε δέκα συμμετέχουσες (53%, p=0,19) υπήρξε βελτίωση του σκορ άγχους και σε 11 συμμετέχουσες (58%, p=0,14) υπήρξε βελτίωση του σκορ κατάθλιψης στην κλίμακα HAD. Στην κλίμακα SF36 υπήρξε βελτίωση στη γενική κατάσταση της υγείας, στην ψυχική υγεία και την ζωτικότητα, με σημαντική βελτίωση της ζωτικότητας (p<0,05). Στο τέλος της αγωγής, το 63% των συμμετεχόντων είχαν θετικότερη στάση (p=0,03) προς τις ΣΕΘ και την ολιστική υγεία.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η παρούσα μελέτη καταδεικνύει ότι στο συγκεκριμένο δείγμα η ρεφλεξολογία αποτελεί δυνητικά ωφέλιμη αγωγή για την ιδιοπαθή δυσκοιλιότητα σε γυναίκες. Απαιτούνται περαιτέρω τυχαιοποιημένες δοκιμές.

Λέξεις-κλειδιά: ρεφλεξολογία, ζωνοθεραπεία, δυσκοιλιότητα, συμπληρωματική ιατρική, μάλαξη, λειτουργική γαστρεντερική διαταραχή.


A pilot study of the effectiveness of reflexology in treating idiopathic constipation in women.

S. Woodward, C. Norton, K. Barriball
Complementary Therapies in Clinical Practice, 2010 Feb;16(1):41-6

ABSTRACT

OBJECTIVES: Constipation is a common problem in the UK, affecting up to 20% of the population. Reflexologists claim that reflexology can be beneficial in the treatment of constipation. The aim of this exploratory pilot study was to determine the effectiveness of reflexology in treating idiopathic constipation in women and it is the first study of the effectiveness of reflexology for the treatment of women with idiopathic constipation defined according to Rome II criteria.

METHODS: Nineteen female patients referred to a specialist biofeedback service with idiopathic constipation defined by Rome II criteria were recruited. A course of reflexology treatment (weekly for six weeks) was given. Patients’ subjective perception of constipation was recorded as well as the Hospital Anxiety and Depression Scale (HAD), the Short form 36 (SF36), whole gut transit and the Holistic Complementary and Alternative Medicine Questionnaire (HCAMQ) before and after the intervention.

RESULTS: All participants completed the intervention and none were lost to follow-up. Ninety-four percent of participants identified their constipation to be improved to some extent. Ten participants had improved colonic transit times and two patients had normalised colonic transit. Ten patients (53%, p=0.19) demonstrated an improved anxiety score and 11 participants (58%, p=0.14) demonstrated an improved depression score on the HAD scales. Improvement was seen in general health, mental health and vitality on the SF36 scale, with vitality improving significantly (p<0.05). Sixty-three percent of participants had a more positive attitude (p=0.03) towards CAM and holistic health following treatment.

CONCLUSIONS: This study shows that in this sample reflexology has potential benefit for treating idiopathic constipation in women. Further randomised trials are required.

Keywords: reflexology, zone therapy, constipation, complementary medicine, massage, functional gastrointestinal disorder.