Έκβαση της σχετιζόμενης με την υγεία ποιότητας ζωής: Δοκιμή ρεφλεξολογίας σε ασθενείς με προχωρημένο καρκίνο του μαστού.

G. Wyatt, A. Sikorskii, M.H. Rahbar, D. Victorson, M. You
ΗΠΑ, 2012
Oncology Nursing Forum, 2012, 39(6):568-577

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΣΤΟΧΟΣ: Η αξιολόγηση της ασφάλειας και της αποτελεσματικότητας της ρεφλεξολογίας, μιας συμπληρωματικής θεραπείας που εφαρμόζει πίεση σε συγκεκριμένες περιοχές του άκρου πόδα.

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ: Διαμήκης, τυχαιοποιημένη κλινική δοκιμή.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: Δεκατρείς δημοτικές ογκολογικές κλινικές σε όλες τις μεσοδυτικές Πολιτείες των ΗΠΑ.

ΔΕΙΓΜΑ: Ένα βολικό δείγμα 385 γυναικών, κυρίως λευκής φυλής, με προχωρημένο καρκίνο του μαστού που υποβάλλονταν σε χημειοθεραπεία ή/και ορμονοθεραπεία.

ΜΕΘΟΔΟΙ: Μετά την αρχική συνέντευξη, οι γυναίκες τυχαιοποιήθηκαν σε τρεις κύριες ομάδες: ρεφλεξολογίας (n=95), ρεφλεξολογίας από μη ειδικό (n=95), ή συμβατικής αγωγής (n=96). Για να τα καταρτιστούν τα πρωτόκολλα χρησιμοποιήθηκαν δυο αρχικές ομάδες: ρεφλεξολογίας (n=51) και ρεφλεξολογίας από μη ειδικό (n=48). Μετά την παρέμβαση, την πέμπτη και την ενδέκατη εβδομάδα της μελέτης ελήφθη εκ νέου συνέντευξη από τις συμμετέχουσες.

ΚΥΡΙΕΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ: Σχετιζόμενη με την υγεία ποιότητα ζωής (HRQOL) ατόμων με καρκίνο, σωματικές λειτουργίες και συμπτωματολογία.

ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ: Δεν αναφέρθηκαν ανεπιθύμητες ενέργειες. Μία διαμήκης σύγκριση απεκάλυψε σημαντικές βελτιώσεις στις σωματικές λειτουργίες στην ομάδα ρεφλεξολογίας συγκριτικά με την ομάδα ελέγχου (p=0,04). Η σοβαρότητα της δύσπνοιας μειώθηκε στην ομάδα ρεφλεξολογίας σε σύγκριση με την ομάδα ελέγχου (p<0,01) και την ομάδα ρεφλεξολογίας από μη ειδικό (p=0,02). Δεν υπήρξαν διαφορές όσον αφορά την σχετιζόμενη με την υγεία ποιότητα ζωής ατόμων με καρκίνο του μαστού, τη συμπτωματολογία κατάθλιψης, το παροδικό άγχος, τον πόνο και τη ναυτία.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η ρεφλεξολογία μπορεί να προστεθεί στις ήδη υπάρχουσες τεκμηριωμένες φροντίδες υγείας για βελτίωση της ποιότητας ζωής σε ασθενείς με προχωρημένο καρκίνο του μαστού, κατά τη διάρκεια της χημειοθεραπείας ή/και της ορμονοθεραπείας.

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ: Η ρεφλεξολογία μπορεί να συστήνεται σε γυναίκες με προχωρημένο καρκίνο του μαστού, όσον αφορά την ασφάλεια της μεθόδου και τη χρησιμότητά της στην ανακούφιση από τη δύσπνοια και στην ενίσχυση της φυσικής κατάστασης.


Health-related quality-of-life outcomes: a reflexology trial with patients with advanced-stage breast cancer.

G. Wyatt, A. Sikorskii, M.H. Rahbar, D. Victorson, M. You
Oncology Nursing Forum, 2012, 39(6):568-577

ABSTRACT

PURPOSE/OBJECTIVES; To evaluate the safety and efficacy of reflexology, a complementary therapy that applies pressure to specific areas of the feet.

DESIGN: Longitudinal, randomized clinical trial.

SETTING: Thirteen community-based medical oncology clinics across the midwestern United States.

SAMPLE: A convenience sample of 385 predominantly Caucasian women with advanced-stage breast cancer receiving chemotherapy and/or hormonal therapy.

METHODS: Following the baseline interview, women were randomized into three primary groups: reflexology (n=95), lay foot manipulation (LFM) (n=95), or conventional care (n=96). Two preliminary reflexology (n=51) and LFM (n=48) test groups were used to establish the protocols. Participants were interviewed again postintervention at study weeks 5 and 11.

MAIN RESEARCH VARIABLES: Breast cancer–specific health-related quality of life (HRQOL), physical functioning, and symptoms.

FINDINGS: No adverse events were reported. A longitudinal comparison revealed significant improvements in physical functioning for the reflexology group compared to the control group (p=0.04). Severity of dyspnea was reduced in the reflexology group compared to the control group (p<0.01) and the LFM group (p=0.02). No differences were found on breast cancer–specific HRQOL, depressive symptomatology, state anxiety, pain, and nausea.

CONCLUSIONS: Reflexology may be added to existing evidence-based supportive care to improve HRQOL for patients with advanced-stage breast cancer during chemotherapy and/or hormonal therapy.

IMPLICATIONS FOR NURSING: Reflexology can be recommended for safety and usefulness in relieving dyspnea and enhancing functional status among women with advanced-stage breast cancer.