Τυχαιοποιημένη κλινική δοκιμή ρεφλεξολογίας από συνοδό για τη διαχείριση συμπτωμάτων κατά τη διάρκεια αγωγής για καρκίνο του μαστού.

G. Wyatt, A. Sikorskii, I. Tesnjak, F. Frambes, A. Holmstrom, z. Luo, D. Victorson και D. Tamkus
Η.Π.Α., 2017
Journal of Pain and Symptom Management, 2017, 54(5):670-679

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΣΤΟΧΟΣ: Στόχος της παρούσας μελέτης ήταν ο προσδιορισμός της επίδρασης κατ’ οίκον ρεφλεξολογικής παρέμβασης που παρέχεται από φροντιστή από το φιλικό/οικογενειακό περιβάλλον, σε σύγκριση με έλεγχο της προσοχής, στη σχετιζόμενη με την υγεία ποιότητα ζωής σε γυναίκες με προχωρημένο καρκίνο του μαστού που υποβάλλονται σε χημειοθεραπεία, στοχευμένη θεραπεία ή/και ορμονοθεραπεία.

ΜΕΘΟΔΟΙ: Δυάδες ασθενών-φροντιστών (N=256) τυχαιοποιήθηκαν σε τέσσερις εβδομαδιαίες συνεδρίες ρεφλεξολογίας ή έλεγχο της προσοχής. Οι φροντιστές στην ομάδα παρέμβασης εκπαιδεύτηκαν σε ένα πρωτόκολλο 30 λεπτών. Κατά τη διάρκεια των τεσσάρων εβδομάδων, και στις δυο ομάδες έγινε τηλεφωνική εκτίμηση συμπτωμάτων, και στην ομάδα παρέμβασης έγινε εκτίμηση αφοσίωσης. Οι επιδράσεις της παρέμβασης εκτιμήθηκαν με γραμμικά μοντέλα μεικτών επιδράσεων στην 5η και 11η εβδομάδα, για δριμύτητα συμπτωμάτων και επιπτώσεις στις καθημερινές δραστηριότητες, λειτουργικότητα, κοινωνική στήριξη, ποιότητα της σχέσης ασθενούς-φροντιστή, και ικανοποίηση από τη ζωή.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Στο διάστημα των 11 εβδομάδων, στην ομάδα ρεφλεξολογίας, σε σύγκριση με την ομάδα ελέγχου, υπήρξε σημαντική μείωση όσον αφορά τον μέσο όρο της δριμύτητας συμπτωμάτων (P=0,02) και των επιπτώσεων στις καθημερινές δραστηριότητες (P<0,01), ενώ στις εβδομάδες 5 και 11 δεν υπήρξαν διαφορές μεταξύ των ομάδων όσον αφορά τη λειτουργικότητα, την κοινωνική στήριξη, την ποιότητα της σχέσης ή την ικανοποίηση από τη ζωή. Σε όλο το δείγμα, η καλύτερη ποιότητα της σχέσης ασθενούς-φροντιστή συσχετίστηκε με λιγότερες επιπτώσεις στις καθημερινές δραστηριότητες (P=0,02) όμως κατά τον έλεγχο δεν παρατηρήθηκε μείωση των επιδράσεων της παρέμβασης στα συμπτώματα. Στην ομάδα ρεφλεξολογίας, σε σύγκριση με την ομάδα ελέγχου προσοχής, υπήρξε σημαντική μείωση της δριμύτητας των συμπτωμάτων στις εβδομάδες 2-5, όμως μειώθηκε την 11η εβδομάδα.

ΣΥΖΗΤΗΣΗ: Τα ευρήματα αποτελεσματικότητας ρεφλεξολογίας από φροντιστή, αναφορικά με τη μείωση συμπτωμάτων, ανοίγουν νέο δρόμο βασισμένο σε ενδείξεις (evidence-based) για κατ’ οίκον διαχείριση των συμπτωμάτων.

Λέξεις-κλειδιά: διαχείριση συμπτωμάτων, καρκίνος του μαστού, κατ’ οίκον, παρέμβαση, ανειδίκευτοι φροντιστές, ρεφλεξολογία.


A randomized clinical trial of caregiver-delivered reflexology for symptom management during breast cancer treatment.

G. Wyatt, A. Sikorskii, I. Tesnjak, F. Frambes, A. Holmstrom, Z. Luo, D. Victorson and D. Tamkus
Journal of Pain and Symptom Management, 2017, 54(5):670-679

ABSTRACT

PURPOSE: The objective of this study was to determine the effects of a home-based reflexology intervention delivered by a friend/family caregiver compared with attention control on health-related quality of life of women with advanced breast cancer undergoing chemotherapy, targeted and/or hormonal therapy.

METHODS: Patient-caregiver dyads (N 1⁄4 256) were randomized to four weekly reflexology sessions or attention control. Caregivers in the intervention group were trained in a 30-minute protocol. During the four weeks, both groups had telephone symptom assessments, and intervention group had fidelity assessments. The intervention effects were assessed using linear mixed-effects models at weeks 5 and 11 for symptom severity and interference with daily activities, functioning, social support, quality of patient-caregiver relationship, and satisfaction with life.

RESULTS: Significant reductions in average symptom severity (P 1⁄4 0.02) and interference (P < 0.01) over 11 weeks were found in the reflexology group compared with control, with no group differences in functioning, social support, quality of relationship, or satisfaction with life at weeks 5 and 11. Stronger quality of relationship was associated with lower symptom interference in the entire sample (P 1⁄4 0.02), but controlling for it did not diminish the effect of intervention on symptoms. Significant reductions in symptom severity in the reflexology group compared with attention control were seen during weeks 2e5 but were reduced at Week 11.

DISCUSSION: Efficacy findings of caregiver-delivered reflexology with respect to symptom reduction open a new evidence- based avenue for home-based symptom management.

Keywords: symptom management, breast cancer, home-based, intervention, lay caregivers, reflexology.