Η επίδραση της ρεφλεξολογίας άκρου πόδα στη ναυτία, τον έμετο και την κόπωση, σε ασθενείς με καρκίνο του μαστού που υποβάλλονται σε χημειοθεραπεία.

J.Η. Yang
Κορέα, 2005
Journal of Korean Academy of Nursing, 2005, 35(1):177-185

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΣΚΟΠΟΣ: Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν ο προσδιορισμός των επιδράσεων της ρεφλεξολογίας άκρου πόδα στη ναυτία, τον έμετο και την κόπωση σε ασθενείς με καρκίνο του μαστού που υποβάλλονται σε χημειοθεραπεία.

ΜΕΘΟΔΟΣ: Πρόκειται για μια ημι-πειραματική μελέτη με μη ισοδύναμο προ-πειραματικό σχεδιασμό, η οποία ξεκίνησε στις 26 Ιανουαρίου του 2004 και ολοκληρώθηκε στις 20 Μαρτίου του ιδίου ετους. Συμμετείχαν 34 ασθενείς, 18 στην πειραματική ομάδα και 16 στην ομάδα ελέγχου. Εφαρμόστηκαν προέλεγχος και 2 μετέλεγχοι με στόχο να μετρηθούν η ναυτία, οι έμετοι και η κόπωση. Στην πειραματική ομάδα παρασχέθηκε ρεφλεξολογία άκρου πόδα σε 4 φάσεις των 40 λεπτών, από έναν ερευνητή και 4 επιστημονικούς συνεργάτες. Τα συλλεχθέντα δεδομένα αναλύθηκαν με επαναλαμβανόμενες μετρήσεις ΑΝΟVΑ, με τη βοήθεια του προγράμματος SPSS WIN 10.0.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Σε δυο διαφορετικούς χρόνους υπήρξε στατιστικά σημαντική μείωση της ναυτίας και του έμετου στην πειραματική ομάδα σε σύγκριση με την ομάδα ελέγχου. Επιπλέον, σε δυο διαφορετικούς χρόνους υπήρξε στατιστικά σημαντική μείωση της κόπωσης στην πειραματική ομάδα σε σύγκριση με την ομάδα ελέγχου.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Στην παρούσα μελέτη η ρεφλεξολογία άκρου πόδα ήταν αποτελεσματική όσον αφορά τη ναυτία, τον έμετο και την κόπωση σε ασθενείς με καρκίνο του μαστού που υποβάλλονται σε χημειοθεραπεία. Κατά συνέπεια η ρεφλεξολογία άκρου πόδα μπορεί να χρησιμοποιείται επωφελώς ως νοσηλευτική παρέμβαση στο πλαίσιο της φροντίδας του καρκίνου επί χημειοθεραπευόμενων ασθενών με καρκίνο του μαστού.


The effects of foot reflexology on nausea, vomiting and fatigue of breast cancer patients undergoing chemotherapy.

J.Η. Yang
Journal of Korean Academy of Nursing, 2005, 35(1):177-185

ABSTRACT

PURPOSE: The purpose of this study was to identify the effects of foot reflexology on nausea, vomiting and fatigue in breast cancer patients undergoing chemotherapy.

METHOD: The research was a quasi-experimental study using a non-equivalent pre-post design and was conducted from Jan. 26, to Mar. 20, 2004. The subjects consisted of 34 patients with 18 in the experimental group and 16 in control group. A pretest and 2 posttests were conducted to measure nausea, vomiting and fatigue. For the experimental group, foot reflexology, which was consisted of 4 phases for 40 minutes, was given by a researcher and 4 research assistants. The collected data were analyzed by repeated measures ANOVA using the SPSS WIN 10.0 program.

RESULTS: There was a statistically significant decrease in nausea, and vomiting in the experimental group compared to the control group over two different times. In addition, there was a statistically significant decrease in fatigue in the experimental group compared to the control group over two different times.

CONCLUSION: Foot reflexology was effective on nausea, vomiting and fatigue in breast cancer patients receiving chemotherapy in this study. Therefore, foot reflexology can be usefully utilized as a nursing intervention in the field of cancer nursing for breast cancer patients receiving chemotherapy.