Πιλοτική έρευνα που διερευνά τις επιδράσεις της ρεφλεξολογίας στη δυσανεξία στο κρύο.

W. Zhang, S. Takahashi, T. Miki, H. Fujieda, T. Ishida
Ιαπωνία, 2010
Journal of Acupuncture and Meridian Studies, 2010, 3(1):43-48

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η δυσανεξία στο κρύο ορίζεται ως αδυναμία να αντέξει το άτομο χαμηλές θερμοκρασίες και συνοδεύεται από συμπτώματα όπως πονοκέφαλος, ενοχλήσεις στους ώμους, ζάλη και ταχυκαρδίες.

Η παρούσα μελέτη πραγματοποιήθηκε με στόχο να εξετάσει εάν η αγωγή ρεφλεξολογίας είχε επίδραση στη δυσανεξία στο κρύο σε ανθρώπινα υποκείμενα και αν υπήρξε συστημικά αποτελεσματική.

Εξετάστηκαν δέκα εθελόντριες με υποκειμενική αίσθηση ψύχους. Μετά από ένα λουτρό ποδιών διάρκειας πέντε λεπτών, εφαρμόστηκε ρεφλεξολογία στον αριστερό άκρο πόδα των συμμετεχόντων, για διάστημα 10 λεπτών. Εκτιμήθηκαν η επιδερμική θερμοκρασία και η αιματική ροή, πριν και μετά την αγωγή, παράλληλα ελήφθη συνέντευξη όσον αφορά την αίσθηση ψύχους και τις καθημερινές συνήθειες των συμμετεχόντων. Επίσης, εκτιμήθηκε πώς επηρεάστηκε ο ρυθμός ανάκαμψης από την εφαρμογή ψυχρού ύδατος. Σε σύγκριση με προ της αγωγής, παρατηρήθηκε σημαντική αύξηση της επιδερμικής θερμοκρασίας και της αιματικής ροής στα σημεία Ν-1, Η-3 και ΟΚ-60. Επίσης παρατηρήθηκε, αμφοτερόπλευρα, ταχύτερη ανάκαμψη των κάτω άκρων μετά την εφαρμογή του ψυχρού ύδατος.

Από τα αποτελέσματα συμπεραίνουμε ότι η ρεφλεξολογία έχει συστημικές επιδράσεις και αποτελεί εναλλακτική μέθοδο αντιμετώπισης της δυσανεξίας στο κρύο.

Λέξεις-κλειδιά: αιματική ροή, δυσανεξία στο κρύο, ρεφλεξολογία, θερμοκρασία δέρματος.


A pilot study exploring the effects of reflexology on cold intolerance.

W. Zhang, S. Takahashi, T. Miki, H. Fujieda, T. Ishida
Journal of Acupuncture and Meridian Studies, 2010, 3(1):43-48

ABSTRACT

Cold intolerance is an inability to tolerate cold temperatures and is accompanied by symptoms including headache, shoulder discomfort, dizziness and palpitations.

The current study was performed to examine whether reflexology therapy affected cold intolerance in human subjects and whether the treatment was systemically effective.

Ten female volunteer examinees with subjective feelings of cold were examined. After a 5-minute foot bath, 10 minutes of reflexology therapy was performed on their left foot. Skin temperature and blood flow were estimated before and after treatment, together with an interview concerning their feelings of cold and daily habits. In addition, how the recovery rate was affected by the application of a chilled-water load was also estimated. Along with significant increases in skin temperature and blood flow compared with pre-treatment at the bilateral points of KI-1, LR-3, and BL-60, a faster recovery after the application of the chilled-water load was also seen in the lower limbs on both sides.

From these results, we conclude that reflexology has systemic effects and is an alternative method for treating cold intolerance.

Keywords: blood flow, cold intolerance, reflexology, skin temperature.