ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Πανελλήνιο Επαγγελματικό Σωματείο Ρεφλεξολόγων (ΠΕΣΡ)
http://www.reflexologists-professionals.gr/

Σωματείο Ελλήνων Ρεφλεξολόγων (ΣΕΡ)
https://www.reflexology.gr/

Reflexology in Europe Network (RiEN)
http://reflexology-europe.org/

International Council of Reflexologists (ICR)
http://www.icr-reflexology.org/

CAMbrella
Πανευρωπαϊκό δίκτυο έρευνας για την συμπληρωματική και εναλλακτική ιατρική
http://www.cambrella.eu/home.php

Έκθεση Σχετικά με το Καθεστώς της Μη Συμβατικής Ιατρικής
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Προστασίας των Καταναλωτών
Εισηγητής: Paul Lannoye
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A4-1997-0075+0+DOC+XML+V0//EL