Η ρεφλεξολογία έχει αντίκτυπο στην ποιότητα ζωής ογκολογικών ασθενών;

H. HodgsonΣκωτία, Ηνωμένο Βασίλειο, 2000Nursing Standard, 2000, 14(31):33-38 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΤΟΧΟΣ: Ο σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν να προσδιοριστεί εάν η ρεφλεξολογία επηρεάζει την ποιότητα ζωής ογκολογικών ασθενών που βρίσκονται στο στάδιο της παρηγορητικής φροντίδας. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: Δώδεκα ογκολογικοί ασθενείς στο στάδιο της παρηγορητικής φροντίδας, με διάφορους τύπους όγκων, εντάχθηκαν τυχαία σε …

Οι επιδράσεις της ρεφλεξολογίας άκρου πόδα στο άγχος και στον πόνο σε ασθενείς με καρκίνο του μαστού και του πνεύμονα.

N. Stephenson, S. Weinrich, A. TavakoliΗ.Π.Α., 2000Oncology Nursing Forum, 2000, 27(1):67-72 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΚΟ­ΠΟ­Σ / ΣΤΟ­ΧΟΙ: Η αξιολόγηση των ε­πι­δρά­σεων της ρε­φλε­ξο­λο­γίας ά­κρου πό­δα στο άγχος και στον πό­νο σε α­σθε­νείς με καρ­κί­νο του μα­στού και καρ­κί­νο του πνεύ­μο­να. ΣΧΕ­ΔΙΑ­ΣΜΟ­Σ: Ημι-πει­ρα­μα­τι­κός, προ/με­τά, δια­σταυ­ρού­με­νος. ΠΕ­ΡΙ­ΒΑΛ­ΛΟ­Ν: Ια­τρι­κή/ο­γκο­λο­γι­κή μο­νά­δα σε νο­σο­κο­μείο 314 κλι­νών στις …

Η αποτελεσματικότητα της ρεφλεξοθεραπείας άκρου πόδα στον χρόνιο πόνο που σχετίζεται με κήλη μεσοσπονδύλιου δίσκου.

M. Degan, F. Fabris, F. Vanin, M. Bevilacqua, V. Genova, M. Mazzucco, A. NegrisoloΙταλία, 2000Professioni Infermieristiche, 2000, 53(2):80-7 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η ρεφλεξολογία άκρου πόδα αποτελεί συγχρόνως διαγνωστική τεχνική και θεραπεία. Είναι μια εναλλακτική θεραπεία που θεωρείται χρήσιμη στη διαχείριση του πόνου. Η αποτελεσματικότητά της έχει μελετηθεί στο νοσοκομείο Μέστρε όπου διεξήχθη …