Ρινοπλύσεις για την ανακούφιση από τα συμπτώματα της ιγμορίτιδας.

D.G. Heatley, K.E. McConnell, T.L. Kille, G.E. LeversonΗ.Π.Α., 2001Otolaryngology – Head and Neck Surgery, 2001, 25(1):44-48 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΤΟΧΟΣ: Να προσδιοριστεί η επίδραση ρινοπλύσεων στα συμπτώματα της ιγμορίτιδας. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΠΛΑΙΣΙΟ: Συμμετείχαν εκατόν πενήντα ενήλικες με συμπτωματολογία χρόνιας ιγμορίτιδας που εντάχθηκαν σε 1 από τις 3 ομάδες παρέμβασης: ρινοπλύσεις με …